HemReftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening verkar för utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden inom område enligt karta.


Vårt mål är att så många som möjligt i området skall få möjlighet att koppla upp sig med en snabb anslutning och därmed framtidssäkra möjligheten till attraktivt boende på landsbygden!


201118

Hej alla medlemmar!

Styrelsen vill på detta sätt skicka en hälsning och informera er om hur projektet fortskridit.
Anläggningen är ju i full gång sedan en tid. Däremot är inte projektet avslutat.
Dels ska en process så kommer att ta flera månader till att genomföras. Föreningen söker ledningsrätt på de slangar och ledningar som grävts ner, det säkerställer föreningens rätt att behålla ledningsnätet även när fastigheter till exempel byter ägare. Det är samma rättigheter som elbolagen och telekablarna har. Vi äger inte marken som kabeln ligger i men vi äger kabeln och rätten att ha den där även om till exempel en fastighet säljs.

Ännu så är inte slutnotan som vi ska betala till IP-Only för att de grävt ner kablarna och satt anläggningen i drift slutligt reglerad. Tack ock lov har vi ett i vårt tycke tydligt köpeavtal som gör att vi i styrelsen är trygga med det belopp som ska betalas. Godkänd besiktning och omfattande dokumentation över nätet har ännu inte levererats till oss. Därför har ansvaret för drift och underhåll av anläggningen har ännu inte överförts till oss. Sammantaget så kan vi se fram emot ett avslut som blir en bra affär för föreningen och i förlängningen er medlemmar.

Vi vill samtidigt be er medlemmar om att se över om något hänt där entreprenören varit och grävt. Det finns några exempel på att vägtrummor blivit skadade och åtgärdade. Kolla gärna och se om ni blir nöjda med åtgärden.

Vad gäller tjänsteutbudet så distribuerar IP-Only bredbandet från den bredbandsleverantör som ni önskar. Ett så kallat öppet nät. En bra lösning för oss som konsument. I köpeavtalet så ingår fem års leveranser till oss. I god tid före att dessa fem åt gått så vill styrelsen erbjuda även andra företag att sköta nätet och leverera bredbandet till er. Vi är tillräckligt stora så vi är intressanta för att göra affärer med.

Till sist en varm hälsning till er medlemmar från oss i styrelsen. Vi räknar med att återkomma med nyhetsbrev med några månaders mellanrum eller när något viktigt händer.

Styrelsen för Reftele-Anderstorp Fiberförening.


200704

Årsmötet.

Här kommer en kort rapport från föreningens årsmöte och lite om hur det går med framtida ev, gruppavtal

.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


11. Val av styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.
Valberedningens förslag är att styrelsen ska innehålla 7 st ledamöter, detta godkände mötet.


Ordinarie         Anders Larsson         Omval
                        Fredrik Björkman      Omval
                        Lennart Bäckman     Omval
                        Åke Fridén                Fyllnadsval 1 år
1 år kvar          Ann Svensson
                        Göran Johansson
                        Nils-Gunnar Pettersson
Suppleanter    Conny Carlsson         Nyval
                        Urban Engström        Nyval


11 a Val av ordförande
Till ordförande valdes Nils-Gunnar Pettersson på 1 år.


12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Till revisor väljs Magnus Mårtensson, Ernst Young på 1 år


// Styrelsen


Gruppavtal.

Det första försöket havererade då det var alldeles för få medlemmar som hängde på.
Jag håller på att filar på lite rekommendationer som vägledning. Hade tänkt att det skulle vara färdigt nu men marknaden är rörig. Men en sak är given. Ta inga långa bindningstider. Helst max en månad. Speciellt på TV kommer det att hända mycket framöver. Därför erbjuds en massa med långa bindningstider.
Jag återkommer.

// Åke Friden


200607

Årsstämma


Inbjudan till årstämma med Reftele-Anderstorp Fiberförening

Efter att tidigare ha ställt in planerad årsstämma så gör vi nu ett nytt försök.

Måndag 22 Juni 18.00 i Föreningsgården i Reftele.

Då vi på grund av pågående pandemi inte får samla fler än max 50 personer så behöver vi anmälan från er som vill närvara. Blir vi fler än 50 så får vi se om vi kan hitta en annan lösning. Av samma skäl så inskränker vi årsstämman till förhandlingar. Så inget fika eller annat program denna gång. Anmälan senast 15 Juni till: ann.lovas@hotmail.com200312

Glöm inte vårt årsmöte Onsdagen den 25/3 klockan 18.00 i Föreningsgården i Reftele.
200226

Information

Ni skall inte bli förvånade om ni ser någon utanför husknuten under mars månad. Det är bara JTD som skall göra ett litet "fix" på vårt nät, men lugn de skall bara vara på utsidan av våra hus. 
200110

Ni missar väl inte att anmäla er till det mycket förmånliga

GRUPPAVTALET

med leverantörerna Bredband 2 och Telia som ni fått via mail eller post.191012

Alla fastigheter skall nu vara uppkopplade mot fiber enligt JTD.

Ett utkast finns angående gruppavtal men föreningen skall kika på ett ev. samarbete med andra fiberföreningar till detta.

Nästa stora steg är att få hela nätet besiktigat och detta görs av utomstående entrepenör.
190829

Då är vi snart framme vid målet att alla föreningens medlemmar är uppkopplade mot föreningens fibernät (nårgra få återstår).

Bind inte upp er på lång tid med någon leverantör då styrelsen nu börjat titta på ett ev, framtida gruppavtal. När vi fått "mer på fötterna" så kallar vi till "stormöte".190703

Nyheter

Södra området, Nod 1, där kommer alla att vara inkopplade senast i början av augusti. I norra området, Nod 2, är blåsning av fiber i full gång och här skall alla fastigheter vara inkopplade senast sista augusti.


190627

Ägarbyte på din fastighet

Om din fastighet byter ägare så måste en "överlåtelse" blankett fyllas i och lämnas till din ambassadör.

Blanketten finner du du här på föreningens hemsida under fliken "OM"


190514

Positiv rapport från föreningen

Hela området är färdiggrävt och trädgårdar m.m. är återställda.


Söder om 153:an är det färdigblåst, nodskåp 1 är klart med det återstår att skarva 50 skåp (räkna ca 18 arbetsdagar till detta) Allt skall vara belyst senast juli måndad, enligt Jim på JTD.


Området norr om 153:an beräknas vara klart och belyst under augusti 


190426

Återställning efter grävning

När hela området är färdiggrävt kommer Lagadalens maskin att återställa trädgårdar, vägar, diken m.m. Om ni har någon fråga gällande återställningen så var vänliga och ring

Emil på Lagadalens maskin, tel 070-6617474


190330

Medlem och icke medlem välkomnas på föreningsstämma i Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening (rösträtt på stämman tillkommer dock endast medlem).

När:                  3/4 2019

Tid:                   kl. 18:00
Var:                  Föreningsgården, Reftele

 

Utöver nedanstående dagordning kommer generell information att ges med efterföljande frågestund!

Dagordning vid stämman

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängd.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.
 14. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enlig lag eller föreningens stadgar.

  

Välkommen!

 

Styrelsen för Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk förening181220

Då områdena inte startas upp samtidigt har vi tidigare informerat om att vi avvaktar med gruppavtalet på tjänster. Så snart de första fastigheterna är anslutna och driftade så kan man välja tjänster i IP-Onlys portal. Här finner du aktuell information om vad som kan väljas.181214

Liten uppdatering:

Grävning

Väg 153 är nu klar.

Entreprenören har jobbat med att "sy ihop" efter EONs samförläggningar i Vä. Återställning och stenkörning. Grävt 99.000meter av 130.000meter.


Fiber

Montering av el i södra noden är gjord under veckan. Blåsning av stam fiber pågår. Blåsning av upplänk nästan klar. Återstår sträckan från Vimmelstorp ner till första huset i Långaryds nätet, kvarstår ca 1800meter.

Vad kommer ske?

Schaktentreprenören stänger Torsdag 20/12 - 7/1

Fiberblåsarna kommer inte stänga utan jobbar med minskad styrka. Främst med blåsning och nod arbeten.181122

Schaktning av kanalisation har nått ca. 70% av hela projektet. Drygt 9 mil schakt är nu förlagd. 90 hushåll har fått fiber till husvägg. Nu fokuserar fiberblåsarna att förlägga stamnätet mot Långaryd. Innan jul kommer södra nodhuset vara driftsatt mot omvärlden. Från nodhuset och ut till Era fastigheter krävs svetsarbete, skåpmontering och viss fiberblåsning. Entreprenören jobbar på så gott de kan för att alla ska få igång sin fiber.

Under Q1-2019 startas hela södra området igång. Uppstarten kommer att ske i tre omgångar.

Målet är nu att till Q2-2019 skall hela området bli klart!


181022

I fredags och lördags fick 90st hus fiber fram till väggen. Ca 27.000meter är iblåst i det område där schaktningen påbörjades i början på 2018. Blåsning av fiber fortsätter i veckan. Det sista som kopplas in är boxarna i Era hus. För att det skall kunna ske måste Ni ha anmält Era kontaktuppgifter här!181015

Vårt södra område är i det närmaste klart gällande schaktning. Blåsning av fiber påbörjas under V42. Blåsningen kommer bestå av att blåsa fiber till södra nodhuset från försörjningsnoden. Blåsa från nodhuset till respektive fiberskåp och sedan vidare till Era fastigheter. När detta är klart skall fibern svetsas/kopplas ihop i både skåp, nodhus och till resp. fastighet. Nodhuset skall inredas med elektronisk utrustning och testköras. Efterhand kommer fastigheterna anslutas och belysas. Tidpunkt för detta sker löpande. Schaktning fortsätter mot Reftele och norrut! För Dig som är intresserad av det som skrivits om IP-Only i media så finns information att läsa här


180904


Arbetet med fibern är igång igen efter semestern! Södra nodhuset i Skalleved är placerat och väntar på elinkoppling. Elinkoppling är även beställd av EON till norra nodhuset i Dye. Arbetet söder om 153’an följer inte schemat fullt ut utan är drabbat av förseningar. Förseningar beror främst på att man stött på berg och därmed varit tvungen att knacka berg istället för att gräva schakt eller plöja. Möjligen kan man ta igen förlorad tid på andra ställen för att kompensera.


Södra området kommer bli först med fiberanslutning. Fiberblåsning kommer starta inom kort där slangar är sammankopplade!. Första byggmötet efter semestern hölls 28/8 där ny sluttid för projektet beräknas till kvartal 1 - 2019. Tidigare plan har varit kvartal 4 - 2018 för komplett färdigt och besiktigat nät!Vi är tacksamma till Er alla som förenklar och underlättar grävningen! Det är ju i alla medlemmars gemensamma intresse att bidra på detta sätt då vi alla är ”delägare” i fiberföreningen!180525

Igår fick vi Trafikverkets tillstånd att gräva utmed deras vägar. Nu har entreprenören möjlighet att söka TA-plan som kan dröja någon vecka innan schakt kan börja.


Många har fortfarande inte anmält sina kontaktuppgifter som behövs för att sätta upp anslutningsbox på huset. Gör det omedelbart här: https://goo.gl/forms/Xem6FMgfc86BQW6d2


Flera fastigheter har ännu inte grävt ned tomtslang eller anmält att de vill ha tomtgrävning, trots att det skulle vara klart 15/1-2018. Beställning skall alltid göras här: "Gräv inte själv"

Har du inte anmält grävning på denna länk och entreprenören måste komma tillbaka för din grävning, så drabbas vi av tilläggsarbete på 2.500kr som oavkortat måste betalas av medlemmen!


Telia/Skanova har skyldighet att märka ut sina teleledningar när vår entreprenör skall gräva. Telia/Skanova gör inte detta på utsatt tid! Det innebär att det blir ökad risk för avbrott. Händer det att du får avbrott så skall du anmäla det till din teleoperatör! Entreprenören är tacksam om du även meddelar dem om avbrott skett!


Entreprenören efterfrågar flera platser att tömma sten på. Meddela din områdesansvarige eller entreprenören om lämplig plats för stentipp. Notera att den sten som tippas är uppgrävd och osorterad.
180413

Vid gårdagens årsmöte kom fråga upp om bekräftelse när man gjort anmälan om grävning. När du fyllt i formuläret så får du kvittens, enl.bild till höger under kartan, på att informationen är mottagen!180328      Kallelse till årlig Föreningsstämma


Medlem och icke medlem välkomnas på föreningsstämma i Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk Förening (rösträtt på stämman tillkommer dock endast medlem).


När:Torsdagen  12 april 2018

Tid: kl. 18:00

Var: Föreningsgården, Reftele


Utöver nedanstående dagordning kommer generell information att ges med efterföljande frågestund!

Dagordning vid stämman

1.Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

2.Godkännande av röstlängd.

3.Val av två justeringsmän.

4.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.Fastställande av dagordning.

6.Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

7.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

8.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

9.Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.

10.Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11.Val av styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter.

12.Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13.Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande.

14.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enlig lag eller föreningens stadgar.


Välkommen!

Styrelsen för Reftele Anderstorp Fiberförening Ekonomisk förening180122

Grävning fortskrider i bra takt i Vimmelstorp. Snö påverkar maskinerna negativt men mildväder är på gång. Tjälen är djupare i vägar så därför kan vissa vägövergångar lämnas för senare grävning. Under nästa vecka kommer ett par maskiner till, om allt flyter på enl. plan. För att förbereda fiberinkoppling behöver vi samtliga medlemmars kontaktuppgifter. E-post och telefonnummer till Er medlemmar är viktigt för att få bra flyt i projektet. Klicka på länken nedan, läs informationen och fyll i dina uppgifter:

https://goo.gl/forms/Xem6FMgfc86BQW6d2180111

Grävning pågår. Arbetet pågår långa dagar, Må-Tor, fredagar är inarbetad. Bild från Vimmelstorp igår, uppe till höger på sidan!


171215

Sidan Teknik uppdaterad! Läs om vad som kommer sitta på husväggens utsida och insida. Boxarna kan komma att monteras innan all kanalisation är färdiggrävd.


171118

Efter uppstartsmötet med IP-Only den 9/11 så är det nu klart att grävstart beräknas till mitten Januari 2018. Det betyder att du som skall gräva i din egen tomt själv måste göra det innan mitten Januari 2018! Vill du att IP-Only skall gräva ned så bokar du det själv. Se mer info om grävning på egen tomt genom att klicka här.


   

Karta av området.

Kan komma att förändras.

Av säkerhetsskäl så kan grävsträcka och anslutningar inte längre visas. Kontakta din ambassadör för info.


Reftele Anderstorp Fiber Förening Ekonomisk Förening

c/o Nils-Gunnar Pettersson

Väcklinge Stackgärdet

333 76 REFTELE

Org nummer 769629-7436

Bankgiro: 754-9157

IBAN:  SE62 8000 0834 6900 3084 8519

BIC:  SWEDSESS